Allmäna villkor

Allmänna villkor

1) Tjänsten

1.1) Beskrivning av tjänsten

Gsons Entreprenad AB (företaget) utför arbete på kundens fastighet. Dessa tjänster utförs i de geografiska områden som företaget definierar enligt prislista och i övrigt i enlighet med detta avtal.

1.2) Schemaläggning (Abonnemangsputs)

Företaget leder och fördelar arbetet, vilket innebär ett ensidigt förfogande  över schemaläggning och vilka geografiska områden som tjänsterna utförs i. Företaget har rätten att ändra i dessa strukturer vid behov för att optimera verksamheten. Aktuella områden, schema och perioder finns tillgängliga på företagets webbplats eller kan översändas i skrift på begäran. Företaget har en ambition om att alltid informera på förhand om förändringar i schemaläggning. Dessa återkommande schemalagda tillfällen är vad som definierar abonnemanget.

1.3) Extra tillfälle och invändig putsning (Abonnemangsputs)

Företaget kan, om kunden begär det, utföra arbete utanför fastlagt schema,  både avseende invändiga och utvändiga tjänster, vilka erbjuds i mån av tillgänglig resurs. Tjänster utanför ordinarie planering prissätts separat.

1.4) Information

Efter utfört arbete meddelas kunden direkt via e-post och/eller sms att företaget utfört en tjänst, förutsatt att e-postadress eller mobiltelefonnummer angetts i förväg. I annat fall är nästa information om att arbete har utförts den faktura som kommer till kunden efter det utförda arbetet.

1.5) Prisberäkning

Pris per arbetsmoment fastställs efter första tillfället, då personal på plats gör en beräkning av hur kundens byggnader och fönster ställer sig till den för tiden aktuella prislistan. Vid detta tillfälle räknas alltid pris på grund tjänster och tillägg men även på frivilliga tillval ifall kunden vill beställa dessa vid ett senare tillfälle. Minsta debitering för tjänsten är grundpris, tillval samt tillägg kopplade till utförandet. Om byggnaden, dess fönster och dess övriga förutsättningar avsevärt avviker från vad som är normalt för en bostadsbyggnad, vilket gör att prissättning per arbetsmoment ej kan tillämpas, förbehåller sig företaget rätten att tillämpa tilläggsdebitering. I de fall att debiteringsmodellen ändras för arbetets utförande, informeras kunden innan arbetet utförs.

1.6) Prisjustering

Prislistan justeras normalt vid varje årsskifte och meddelas kund och en eventuell omräkning sker av befintliga priser. Både företaget och kunden har rätt att begära eller initiera ny beräkning av priser. Eftersom alla hus och fönster ser olika ut är prissättningen komplex och baseras på en mängd faktorer.

1.7) Avbokning (Abonnemangsputs)

Det är godkänt att hoppa över schemalagt tillfälle, dock ej under påbörjad period i ditt geografiska område. Vid avbokning under påbörjad period debiteras kunden 100% av arbetskostnaden i förlorad arbetsinkomst.

1.7) Avbokning (Engångsputs)

Avbokning av engångsputs sker senast 48 timmar innan bokad tid och skall göras på mina sidor. Vid senare avbokning debiteras kunden 100% av priset för förlorad arbetsinkomst.

1.8) Avtalslängd och uppsägning (Abonnemangsputs)

Abonnemanget har ingen bindningstid, däremot en månads uppsägningstid. Vill du säga upp abonnemanget sker det via mail till info@gsonsfonsterputs.se När vi mottagit din uppsägning får du ett bekräftelsemail.

1.9) Bokad tid (Engångsputs)

Tider kunden väljer i bokningskalendern är endast förslag och gäller inte förens kunden fått en bokningsbekräftelse via mail och/eller sms.

Företaget kan inte ge en exakt tid när personalen kommer fram till kund utan vi kommer någon gång inom bokad tid. Detta beror på att hus / fönster ser olika ut och personalen behöver mer tid hos kunden innan. Vi kan också fastna i köer eller annat. Skulle personalen vara tidig eller sen hör vi av oss till kund.

2)Skyldigheter

2.1) Skyldighet att underlätta

Kunden har en skyldighet att underlätta företagets möjlighet att utföra tjänsten. Detta gäller grindar, larm, hundar, ej fritt vid fönster och liknande. Vid försvårande omständigheter har företaget rätt att debitera 15% av totalpriset i avgift rörande de aktuella omständigheterna. Avbokas ett planerat arbete på plats till personalen, räknas detta som förhindrande att utföra beställd tjänst. Företaget har därför rätt att debitera 100% av arbetet i förlorad arbetsinkomst.

2.2) Skyldighet att informera

Kunden är skyldig att meddela företaget ifall tjänsten inte kan utföras samt att särskilt instruera om det finns särskilda omständigheter som det ska tas hänsyn till i samband med utförandet.

3) Ekonomi

3.1) Betalning

Faktura skickas snarast efter att arbetet utförts. Företaget avgör på vilket sätt som fakturan sänds till kunden baserat på av kunden lämnade kontaktuppgifter. Betalning ska ske i enlighet med översänd faktura till anvisad mottagare.

3.2) Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för fakturor är 10 dagar om inget annat avtalats (30 dagar för företag och Brf:er). Vid försenad betalning har företaget rätt att ta ut en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Obetalda fordringar överlämnas till indrivning med tillkommande kostnader och avgifter.

3.3) Inställelseavgift

På varje faktura tillkommer en inställelseavgift.

3.4) Skattereduktion (så kallat RUT-avdrag)

Kunden godkänner att företaget handlägger ansökan om skattereduktion till Skatteverket i enlighet med gällande lagstiftning. Efter att kunden har uppfyllt villkoren för ansökan om skattereduktion sänder företaget denna till Skatteverket. Om kunden inte beviljas skattereduktion, helt eller delvis, är kunden betalningsskyldig för resterande belopp. Inställelseavgift omfattas ej av RUT-avdraget.

3.5 Tullavgift

Alla jobb som utförs innanför tullarna debiteras ett tillägg på 200 kr per bil för diverse avgifter (omfattas ej av RUT-avdraget).

4) Förbehåll

4.1) Arbetsmiljö

Företaget har en lagstadgad skyldighet att arbeta aktivt med personalens arbetsmiljö. Vi vill att personalen ska känna sig trygg på sin arbetsplats och inte utsättas för någon onödig fara. Personalen på fältet har ett ambulerande arbete och arbetsplatsen är därför förlagd på kundens fastighet. Därför kan företaget vid särskilda fall avsäga sig hela eller delar av arbetet eller moment. Detta avgör personalen på plats utifrån riskbedömning och företagets förhållningsregler gällande arbetsmiljölagstiftning. Arbetsmiljölagen tillåter arbete med till exempel stege utan säkerhetsutrustning till max 4 meters arbetshöjd men att personalen också alltid säkrar sig med en hand under arbetet. Därefter tillämpar vi stänger, lift samt ultrarent vatten för att utföra arbete på högre höjder. Vid arbete med längre stång, lift eller ultrarent vatten kan vissa tillägg tillkomma. Detta meddelas till kunden innan arbetet utförs.

4.2) Kundens egendom (utomhus)

Vid utförande av tjänsten flyttar inte personalen kundens lösa egendom för att kunna utföra arbetet på grund av risk för skada på både egendom och personal. Om lös egendom eller växtlighet står i vägen för att utföra tjänsten förbehåller vi oss rätten att inte utföra delar av tjänsten.

4.3) Spröjs

Vid fönster med avtagbara spröjsar, där dessa ska monteras av och/eller på i samband med att tjänsterna utförs, riskerar de skador. Spröjs- och spröjsfästen är inte åldersbeständiga. Företaget avsäger sig därför ansvaret för skador i samband med av- och på montering. Om kunden bedömer att hen har känsliga spröjs eller spröjs fästen, av ålder eller kvalitets orsaker, ska kunden meddela detta på förhand så att vi kan ta extra hänsyn till detta.

4.4) Känsliga fönster och fasader

Det finns många olika typer av fönster och fasader, både till funktion och utseende. Det finns ett antal fönster som kräver särskild behandling vid fönsterputsning; självrengörande fönster, fönster med solfilm, kompositmaterial (till exempel plexiglas) eller övriga ytbehandlade fönster. Fasader kan se ut att bestå av ett tåligt material, men istället vara byggt av material som lätt kan ta skada, såsom frigolit. Har kunden sådana typer av fönster eller fasader ska detta på förhand meddelas så att vi kan ta extra försiktighetsåtgärder. Meddelas detta inte i förväg avsäger sig företaget ansvar för skador som kan uppkomma. Kontakta din fönstertillverkare eller glasmästare om du är osäker kring fönstertyp.

4.5) Kraftigt nedsmutsade fönster

Beställning av fönsterputs avser vanlig rengöring eller puts av fönsterrutor. Har man kraftigt nedsmutsade fönster, fönster med färgstänk eller rester från hårt material likt cement och sand är detta inget som tas bort vid en normal putsning utan behöver bokas till nästa tillfälle med särskilda tillägg.

4.6) Redan skadade fönster

Om kunden har repiga eller i övrigt skadade fönster utanför normalt slitage med hänsyn till fönstrets ålder ska detta meddelas i samband med beställning av tjänsten. Personalen har rätt att avstå arbetet om de upptäcker repor och skador tills att skadan dokumenterats. Upptäcks tydliga repor på plats utförs arbetet endast i samråd med kunden där ett avtal ska signeras om att informationen mottagits. Har kunden mycket smutsiga fönster kan repor först upptäckas efter påbörjat arbete, i de fall detta inträffar ska arbetet avslutas tills ovanstående information delgivits. Fönster som har sprickor eller är trasiga putsas inte vare sig kunden godkänner via dokumentation eller annat sätt.

4.7) Tillägg

Tillägg som till exempel inglasad balkong / altan måste bokas samtidigt som kunden bokar in fönsterputs. Tillägg kan ej bokas på plats eftersom extratid för det ej är inräknat och försenar då vår personal.

5) Reklamation och skadeanmälan

5.1) Skador

Om kunden upptäcker skada på egendom som kan härledas till tjänstens utförande, ska denna anmälan göras via mail till <skada@gsonsfonsterputs.se> . Om vår egen personal orsakar en skada under utförandet av tjänsten kommer den att dokumenteras och meddelas kunden snarast möjligt. Det är viktigt för båda parter att skador dokumenteras noggrant, gärna med bild.