Allmäna villkor

1) Tjänsten


1.1) Beskrivning av tjänsten

Gsons Entreprenad AB (företaget) utför arbete på kundens fastighet. Dessa tjänster utförs i de geografiska områden som företaget definierar enligt prislista och i övrigt i enlighet med detta avtal.

1.2) Schemaläggning

Företaget leder och fördelar arbetet, vilket innebär ett ensidigt förfogande över schemaläggning och vilka geografiska områden som tjänsterna utförs i. Företaget har rätten att ändra i dessa strukturer vid behov för att optimera verksamheten. Aktuella områden, schema och perioder finns tillgängliga på företagets webbplats eller kan översändas i skrift på begäran. Företaget har en ambition om att alltid informera på förhand om förändringar i schemaläggning. Dessa återkommande schemalagda tillfällen är vad som definierar abonnemanget.

1.3) Extra tillfälle och invändig putsning

Företaget kan, om kunden begär det, utföra arbete utanför fastlagt schema, både avseende invändiga och utvändiga tjänster, vilka erbjuds i mån av tillgänglig resurs. Tjänster utanför ordinarie planering prissätts separat.

1.4) Information

Efter utfört arbete meddelas kunden direkt via e-post och/eller sms att företaget utfört en tjänst, förutsatt att e-postadress eller mobiltelefonnummer angetts i förväg. I annat fall är nästa information om att arbete har utförts den faktura som kommer till kunden efter det utförda arbetet.

1.5) Prisberäkning

Pris per arbetsmoment fastställs efter första tillfället, då personal på plats gör en beräkning av hur kundens byggnader och fönster ställer sig till den för tiden aktuella prislistan. Vid detta tillfälle räknas alltid pris på grund tjänster och tillägg men även på frivilliga tillval ifall kunden vill beställa dessa vid ett senare tillfälle. Minsta debitering för tjänsten är grundpris, tillval samt tillägg kopplade till utförandet. Om byggnaden, dess fönster och dess övriga förutsättningar

avsevärt avviker från vad som är normalt för en bostadsbyggnad, vilket gör att prissättning per arbetsmoment ej kan tillämpas, förbehåller sig företaget rätten att tillämpa timdebitering. I det fall att debiteringsmodell ändras för arbetets utförande, informeras kunden i förväg.

1.6) Prisjustering

Prislistan justeras normalt vid varje årsskifte och meddelas kund och en eventuell omräkning sker av befintliga priser. Både företaget och kunden har rätt att begära eller initiera ny beräkning av priser. Eftersom alla hus och fönster ser olika ut är prissättningen komplex och baseras på en mängd faktorer. På kundens begäran kan det lämnas en beskrivning av hur beräkning skett.

1.7) Avbokning

Det är godkänt att hoppa över schemalagt tillfälle, dock ej under påbörjad period i ditt geografiska område. Vid avbokning under påbörjad period kan tjänsten komma att utföras om fysiska hinder för utförandet hos kund inte föreligger.

1.8) Avtalslängd och uppsägning

Abonnemanget har ingen avtalstid och ingen uppsägningstid och kan därför sägas upp av kunden när så önskas om inget annat avtalats. Om uppsägning sker under påbörjad period gäller villkoren för avbokning innan uppsägningen kan verkställas. Uppsägning ska ske via mail till företaget innan påbörjad period i ditt geografiska område.

1.9) Distansavtal

Om avtalet har träffats på distans, har kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I dessa fall lämnas information om ångerrätt.

2)Skyldigheter

2.1) Skyldighet att underlätta

Kunden har en skyldighet att underlätta företagets möjlighet att utföra tjänsten. Detta gäller grindar, larm, hundar, ej fritt vid fönster och liknande. Vid försvårande omständigheter har företaget rätt att debitera 15% av totalpriset i avgift rörande de aktuella omständigheterna. Parkeringsmöjlighet ska finnas i

direkt anslutning till fastigheten, i annat fall kan det komma att debiteras ett avstånds tillägg, alla jobb som utförs innanför tullarna debiteras ett tillägg på 200kr för diverse avgifter (omfattas ej av RUT-avdraget). Avbokas ett planerat arbete på plats till personalen, räknas detta som förhinder att utföra beställd tjänst. Företaget har därför rätt att ta ut en avgift på 75% av totalpriset på arbetet i förlorad arbetsinkomst.

2.2) Skyldighet att informera

Kunden är skyldig att meddela företaget ifall tjänsten inte kan utföras samt att särskilt instruera om det finns särskilda omständigheter som det ska tas hänsyn till i samband med utförandet.

3) Ekonomi 

3.1) Betalning

Faktura skickas snarast efter att arbetet utförts. Företaget avgör på vilket sätt som fakturan sänds till kunden baserat på av kunden lämnade kontaktuppgifter. Betalning ska ske i enlighet med översänd faktura till anvisad mottagare.

3.2) Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för fakturor är 10 dagar om inget annat avtalats (30 dagar för företag och Brf:er). Vid försenad betalning har företaget rätt att ta ut en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid återkommande försummelse av betalning har företaget rätt att permanent säga upp eller tillfälligt spärra kundens tjänst. Obetalda fordringar överlämnas till indrivning med tillkommande kostnader och avgifter.

3.3) Inställelse- och administrationsavgift

På varje faktura tillkommer en inställelse- och materialkostnads avgift.

3.4) Skattereduktion (så kallat RUT-avdrag)

Kunden godkänner att företaget handlägger ansökan om skattereduktion till Skatteverket i enlighet med gällande lagstiftning. Efter att kunden har uppfyllt villkoren för ansökan om skattereduktion sänder företaget denna till Skatteverket. Om kunden inte beviljas skattereduktion, helt eller delvis, är kunden betalningsskyldig för resterande belopp. Inställelse- och materialkostnad avgift omfattas ej av RUT-avdraget.

4) Förbehåll 

4.1) Arbetsmiljö

Företaget har en lagstadgad skyldighet att arbeta aktivt med personalens arbetsmiljö. Vi vill att personal ska känna sig trygg på sin arbetsplats och inte utsättas för någon onödig fara. Personalen på fältet har ett ambulerande arbete och arbetsplatsen är därför förlagd på kundens fastighet. Därför kan företaget vid särskilda fall avsäga sig hela eller delar av arbete eller moment. Detta avgör personalen på plats utifrån riskbedömning och företagets förhållningsregler gällande arbetsmiljölagstiftning. Arbetsmiljölagen tillåter arbete med till exempel stege utan säkerhetsutrustning till max 4 meters arbetshöjd. Därefter tillämpar vi stänger samt ultrarent vatten för att utföra arbetet på högre höjder. Vid arbete med ultrarent vatten kan vissa tillägg tillkomma. Detta meddelas till kunden innan arbetet utförs.

4.2) Kundens egendom (utomhus)

Vid utförande av tjänsten flyttar inte personalen kundens lösa egendom för att kunna utföra arbetet på grund av risk för skada på både egendom och personal. Om lös egendom eller växtlighet står i vägen för att utföra tjänsten förbehåller vi oss rätten att inte utföra delar av tjänsten.

4.3) Spröjs

Vid fönster med avtagbara spröjsar, där dessa ska monteras av och/eller på i samband med att tjänsterna utförs, riskerar de skador. Spröjs- och spröjs fästen är inte åldersbeständiga, företaget avsäger sig därför ansvaret för skador i samband med av- och på montering. Om kunden bedömer att hen har känsliga spröjs eller spröjs fästen, av ålder eller kvalitets orsaker, ska kunden meddela detta på förhand så att vi kan ta extra hänsyn till detta.

4.4) Känsliga fönster och fasader

Det finns många olika typer av fönster och fasader, både till funktion och utseende. Det finns ett antal fönster som kräver särskild behandling vid fönsterputsning; självrengörande fönster, fönster med solfilm, kompositmaterial (till exempel plexiglas) eller övriga ytbehandlade fönster. Fasader kan se ut att bestå av ett tåligt material, men istället vara byggt av material som lätt kan ta skada, såsom frigolit. Har kunden sådana typer av fönster eller fasader ska detta på förhand meddelas så att vi kan ta extra försiktighetsåtgärder. Meddelas detta inte i förväg avsäger sig företaget

ansvar för skador som kan uppkomma. Kontakta din fönstertillverkare eller glasmästare om du är osäker kring fönstertyp.

4.5) Kraftigt nedsmutsade fönster

Beställning av fönsterputs avser vanlig rengöring eller puts av fönsterrutor. Har man kraftigt nedsmutsade fönster, fönster med färgstänk eller rester från hårt material likt cement och sand är detta inget som tas bort vid en normal putsning utan behöver bokas till nästa tillfälle med särskilda tillägg.

4.6) Redan skadade fönster

Om kunden har repiga eller i övrigt skadade fönster utanför normalt slitage med hänsyn till fönstrets ålder ska detta meddelas i samband med beställning av tjänsten. Personalen har rätt att avstå arbetet om de upptäcker repor och skador tills att skadan dokumenterats. Upptäcks tydliga repor på plats utförs arbetet endast i samråd med kunden där ett avtal ska signeras om att informationen mottagits. Har kunden mycket smutsiga fönster kan repor först upptäckas efter påbörjat arbete, i de fall detta inträffar ska arbetet avslutas tills ovanstående information delgivits. Fönster som har sprickor eller är trasiga putsas inte vare sig kunden godkänner via dokumentation eller annat sätt.

5) Reklamation och skadeanmälan 

5.1) Reklamation

Om kunden önskar att reklamera det utförda arbetet bör denna reklamation ske inom en (1) vardag från att tjänsten utfördes för att företaget ska kunna kontrollera utförandet samt åtgärda reklamationen. Reklamation mailas till <reklamation@gsonsfonsterputs.se>

5.2) Skador

Om kunden upptäcker skada på egendom som kan härledas till tjänstens utförande, ska denna anmälan göras via mail till <skada@gsonsfonsterputs.se> . Om vår egen personal orsakar en skada under utförandet av tjänsten kommer denna att dokumenteras och meddelas kunden snarast möjligt. Det är viktigt för båda parter att skador dokumenteras noggrant, gärna med bild.


Kontakta

Ring eller maila om du behöver hjälp!

Telefon

073 312 47 47

Adress

Box 111, 142 34 Skogås